ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับสมัครเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้ถือบัตร โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทั้งที่กำหนดในปัจจุบันและกำหนดในอนาคต ดังต่อไปนี้